Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
Remarks: 

Estem en procés de catalogar i transcriure les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), projecte impulsat pel mecenatge de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que va reunir la col·lecció més important que existeix de cançons tradicionals catalanes. En la Missió 1 (1922), Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 300 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions de l'OCPC, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual, Higini Anglès, havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. Atès les restriccions que els dipositaris de l'OCPC posen sobre aquests materials, no hem inclòs tot el text de cada peça —que Pere Bohigas va copiar en una fitxa separada de la fitxa amb la melodia—, si no només presentem la transcripció de la melodia i del text que apareix sota la música que va recollir Higini Anglès; esperem que en el futur un altre projecte que compti amb el suport institucional i econòmic necessaris pugui portar a terme una edició crítica, completa de l'OCPC. Hem adoptat la numeració original de les peces de la Missió 1 de l'OCPC (de la 1 a la 1255) per tal de facilitar la futura comparació amb diverses versions d'una mateixa peça (sense numerar) que es puguin trobar en altres col·leccions, com la del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC, o en altres missions de la mateixa OCPC. Des del 2018 l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant el projecte Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, col·laboradors Jordi Ballester i Emili Ros-Fàbregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], ens ajuda (del Projecte s'assignen 1000€ anuals per a una beca/contracte) per portar a terme la catalogació d'aquest Cançoner Higini Anglès.

Agraïm al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) la seva col·laboració en el disseny i implementació de la fitxa amb la transcripció de cada melodia en LilyPond, així com en la creació de scripts per traduir aquesta codificació a altres formats (com els MIDIs que s'inclouen, entre d'altres) que permetran en el futur l'anàlisi de big data musical en el context d'aquesta plataforma del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC; aquesta tasca forma part de la seva activitat com a investigador del Projecte R + D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de les humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emili Ros-Fàbregas i María Gembero-Ustárroz).

 

Estamos en proceso de catalogar y transcribir las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), proyecto impulsado por el mecenazgo de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que reunió la colección más importante que existe de canciones tradicionales catalanas.  En la Misión 1 (1922), Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 300 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones de la OCPC, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las misiones del CSIC (1944-1960) que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Debido a las restricciones que los depositarios de l'OCPC ponen sobre estos materiales, no hemos incluido todo el texto de cada pieza —que Pere Bohigas copió en una ficha separada de la ficha de la melodía—, si no que solo presentamos la transcripción de la melodía y el texto que aparece bajo la música recogidos por Higini Anglès; esperamos que en el futuro otro proyecto que cuente con los apoyos institucional y económico necesarios pueda llevar a cabo una edición crítica completa de la OCPC. Hemos adoptado la numeración original de las piezas de la Misión 1 de la OCPC (de la 1 a la 1255) para facilitar la futura comparación con diversas versiones de una misma pieza (sin numerar) que puedan encontrarse en otras colecciones, como la del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, o en otras misiones de la propia OCPC. Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], nos ayuda (del Proyecto se asignan 1000€ anuales para una beca/contrato) para catalogar este Cançoner Higini Anglès. 

Agradecemos al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) su colaboración en el diseño e implementación de la ficha con la transcripción de cada melodía en LilyPond, así como en la creación de scripts para traducir esa codificación a otros formatos (como los MIDIs que se incluyen, entre otros) que permitirán en el futuro el análisis de big data musical en el contexto de esta plataforma del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; dicha labor forma parte de su actividad como investigador del Proyecto I+D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz).

 

We are in the process of cataloguing and transcribing more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), project undertaken thanks to the patronage of Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) which gathered the most important collection of Catalan traditional songs.  In Mission 1 (1922), Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 300 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology (now IMF-CSIC), whose first director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's transcriptions preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  Owing to the restrictions imposed on these materials by the depositaries of the OCPC, we have not included the complete text of each piece, which Pere Bohigas copied separatedly; we present only the transcription of the melody and text underlay collected by Anglès; we hope that in the future another project with the needed institutional and economic support will be able to undertake a complete critical edition of the OCPC. We have adopted the original numbering of the pieces in Mission 1 of the OCPC (from 1 to 1255) to facilitate future comparisons with diverse versions of any given piece (without number) which could be found  in other collections, such as the one at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, or in other missions of the OCPC.  Since 2018, the Institut d'Estudis Catalans, through the project Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, collaborators Jordi Ballester and Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], helps us (from the Project 1000€ per year are assigned to a scholarship/contract) to catalog this Cançoner Higini Anglès.

We thank Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) for his collaboration in the design and implementation of the sheet with the transcription of each melody in LilyPond, as well as in the creation of scripts to translate that encoding into other formats (such as the included MIDI files, among others), which will make possible the analysis of musical big data in the future, in the context of this Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC platform; this work is part of his activity as a researcher of the R&D Project "Hispanic Polyphony and Music of Oral Tradition in the Age of Digital Humanities" (HAR2016-75371-P; Spanish Ministry of Science and Innovation; IPs: Emilio Ros-Fábregas and María Gembero-Ustárroz).

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 101 - 200 of 1080 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
Una matinada fresca Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0091 [Sin música]
Una matinada fresca jo me'n aní a cassar Prat(s), Josep OCPC/M01-0092 +2+2-2-2-3+5=0
Una matinada fresca, ara va de bo Llorens, Sofia OCPC/M01-0093 =0+5=0=0+4-2=0
Una matinada fresca Burniol, Dolors OCPC/M01-0094 -1-2-2-2+4-2-3
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Besora, Rosa OCPC/M01-0095 +4+3=0-3-2+5-3
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Rotxès, Joan OCPC/M01-0096 [Sin música]
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Sala, Antònia OCPC/M01-0097 [Sin música]
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0098 =0+5+3-1+1-1-2
Una matinada fresca jo me n'hi vaig a caçar Coll, Maria OCPC/M01-0099 +2+2-2-2-3+5=0
Una matinada fresca ita uta landriduta Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0100 +1+2=0=0=0-3-4
Una matinada fresca, sota la rama del bort olivero Parera, Pepa OCPC/M01-0101 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca vaig sortir per 'nar a caçar Conill, Joan OCPC/M01-0102 -2-1+3+4-2-2-2-1
Una matinada fresca ai viva l'amor Moixí, Rita OCPC/M01-0102bis [Sin música]
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Canudes, Josep OCPC/M01-0103 +1+2-2-1-4+5=0
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Francàs, Francisco OCPC/M01-0103bis [Sin música]
Una matinada fresca me'n vaig al bosc a caçar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0104 +4+3=0-1+3-2=0
Una matinada fresca de la vila soy de la Vall d'Andorra Simon, Joan OCPC/M01-0105 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Roca, Maria OCPC/M01-0105bis +4+3=0-3+1+4-2
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar OCPC/M01-0106 -1-1+3-1-2-2-3
Tancadeta s'estava la Verge Casals, Anna OCPC/M01-0107 -2-1+1+2+5-2=0-2
La Verge tallava i cosia roba Vilella, Concepció OCPC/M01-0108 =0-2-1-2-2+2+2=0+3-2
Al baixar-ne l'escalera rei Herodes Monja carmelita de Solsona OCPC/M01-0109 =0-5+2+2-2=0-2
Quatre de juny segon dia de Pasqua Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0110 +2+2+1-3+5+2+1+2-2-1-2
Jo'n só pobre i no envejo lo ric Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0111 +3-2+4=0-2+4=0+1
La noia de Sant Climent Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0112 =0+1+2+2+2+1
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0113 +2+1+4-4+4-2
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Roca, Maria OCPC/M01-0114 +4+3=0+5-3-2
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Orriols, Cecilia OCPC/M01-0115 +1+2+2+3-1-2
Dolors de la Mare de Déu. El segon dolor sentireu Sangrà, Mercè OCPC/M01-0116 -2-1+5+2-2=0-2-1
Dolors de la Mare de Déu. El primer fou gran dolor Capdevila, Maria OCPC/M01-0117 +1+2+2+2+1-1-2
Puig que rosa molt suau Bartès, Joan OCPC/M01-0117bis +1+2+2-2+2+2-2
Jo sóc filla de Guissona Cortina, Joan OCPC/M01-0118 +2+2+1-1+1-3-2
Jo sóc filla de Guissona Conill, Joan OCPC/M01-0118bis =0-3=0+3=0+4=0
El vicari de Prullans Foix Postils, Margarida OCPC/M01-0119 +2+2+1+2-2-1
El Jordi i la Paula Balletbó, Maria OCPC/M01-0120 +5-1-2+2-2-2+2-2-2-1
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0121 +2+2+1-1-2-2
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0122 +2+2+1-1-2-2
L'home del Cap del Pla Serra, Marcelina OCPC/M01-0123 =0+5-1+1+4+3-2-1
Argarida. Tres filles tenia el rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0124 +5+2-2-2-1+1
Argarida. El rei tenia tres filles Orriols, Cecilia OCPC/M01-0125 =0+5+2+2+3-2-1
Argarida. Tres filles tenia un rei Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0126 +1+2+2+2-4+2=0
El pare rei Balletbó, Maria OCPC/M01-0127 +3+2+2+1+2-2=0-1
El rei si en té tres ninetes Prat(s), Josep OCPC/M01-0128 +5+2-2-2-1+3-2
Les nines de Mont-nou Solé, Dolors OCPC/M01-0129 =0+5+4-2-2+2-5
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0130 -2+2=0+1+4-2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Vilalta, Cecilia (n. 1885), Clotet, Antònia OCPC/M01-0131 -2-1=0+1=0+2
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0132 -2-1=0+1=0+2
El rei mariner. A la voreta del mar Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0133 =0+5=0+4+1+2
El rei mariner. A la voreta del mar Orriols, Cecilia OCPC/M01-0134 =0+4+3-2-1-3
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Angeleta OCPC/M01-0135 =0=0=0+2+2+1-3
El rei mariner. A la voreta del mar Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0136 =0+3+4-2-2-3
El rei mariner. A la voreta del mar Besora, Rosa OCPC/M01-0137 +2+2+1-1-2-2
El rei mariner. Quan el rei de Portugal Bartès, Joan OCPC/M01-0138 =0+5=0+4-2-2
La noia de la molinera. Fadrins que hi aneu Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0139 +5=0+2-2-1
La noia de la molinera. Anirem amors a la molinera Ferrer, Josep OCPC/M01-0140 =0=0=0+5=0-5+2+2+3-1
La noia de la molinera. Adéu fadrinets dels plans de Llobera Balletbó, Maria OCPC/M01-0141 +3-2=0-1+3+5=0
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0142 [Sin música]
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Pastor, Rosa OCPC/M01-0142bis +1+2=0+2-2-2-1-2+2
Pres per enamorat. Jo sóc fill de la Vall d'Ora Capdevila, Maria OCPC/M01-0143 +3=0+4-2-2+4-2-2
Pres per enamorat. N'anirem per Barcelona Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0144 +1+2-2-1-4+2+2
Pres per enamorat. Jo'n só fill de la Valldora Vilardell, Maria OCPC/M01-0145 [Sin música]
Pres per enamorat. Lo dia de Corpus Sala, Paula OCPC/M01-0146 +2+2-2-2-5
Pres per enamorat. El dia de Corpus Perramon, Maria [Tuixent] OCPC/M01-0147 [Sin música]
Depart. Adéu, moreneta Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0148 [Sin música]
Depart. No t'espantis vida mia Pintó(r), Pepa, Bajona, Matilde OCPC/M01-0149 +5=0=0+2-3+1-5
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia Cavall, Mercè OCPC/M01-0150 =0+5-1+1+2-2-2
El poder del cant. Quina cançó cantaria Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0151 +1+2=0+2-4-1+3
El poder del cant. Quan son pare se moria Besora, Rosa OCPC/M01-0152 =0+5=0=0=0+2-2
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Orriols, Cecilia OCPC/M01-0153 -2-1-2+2=0=0=0+1+2
El poder del cant. Quan ton pare era a la muerta Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0154 +1+2=0=0+5+4-4
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Francàs, Josep OCPC/M01-0155 +4+3+5-1-4+2=0
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Besora, Dolors OCPC/M01-0156 =0+5=0=0=0+2-2
Les atxiques de la vida Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0157 +3+4-2+3-1-2-2
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge pura Costa, Pere (a) Voluntari OCPC/M01-0158 [Sin música]
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge Pura Noguera, Ramon OCPC/M01-0159 +1+2=0-2-1+1+2=0
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Vilella, Concepció OCPC/M01-0161 +5=0+2=0=0+3-3
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Orriols, Cecilia OCPC/M01-0162 +5=0=0+2=0=0+2=0
La noia del Cal Sant Pare Tremp i Creu, Pere (a) El Diable OCPC/M01-0163 =0=0-5+2+2+1=0
La Climença de l'Espunyola Postils, Concepció OCPC/M01-0164 =0=0+3+2-3-2
Mals dels casats. Pobre home se'n va a la llaurada Balletbó, Agustina OCPC/M01-0165 =0+2-2-3+3+2+3-1
Mal dels casats. Pobre home baixa a l'estable Balletbó, Maria OCPC/M01-0166 +3-2-1-4+4=0+1-1+1
Prendes de vestir Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0167 =0+5-2+4=0-2-1
La'n porto a vora el foc Cavall, Mercè OCPC/M01-0168 +5=0=0=0=0=0
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
Tinc lo marit xic xic Balletbó, Agustina OCPC/M01-0170 =0+2=0-2-3+3=0
El meu pare m'ha casat Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0171 =0+5=0+3-1-2=0
Tinc un marit més xic Orrit, Margarida OCPC/M01-0172 +5=0+4+1+2
Té lo marit més xic Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0173 +5=0+3+2+2
Palomeia. Si hi havia un caballero Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0174 +1+2=0+2+2+3-2
Palomeia. Som casats i esposats cavaller se'n va a la guerra Prat(s), Josep OCPC/M01-0175 -2-2+4=0+3-3-2
A Cerdanya és bona terra Cortina, Joan OCPC/M01-0176 +2+3-2-1-4-3=0
Santa Agnès. Quan son pare veu que això no hi bastava Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0177 +5=0+2+2=0+3
Santa Agnès. Allí està l'Agnès en cambra daurada Rotxès, Joan OCPC/M01-0178 [Sin música]
Si n'hi havia una donzelleta Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0179 =0+3+2+2-2+2-2-2
Son pare ja li diu si voldria ser casada Orrit, Margarida OCPC/M01-0179bis +5-1+1+4-2-7+5-1+1
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0180 +5+2+2+1-1-2-2
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Besora, Dolors OCPC/M01-0181 +5+2+2+1-1-4
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Roca, Maria OCPC/M01-0182 +5+2+2+2-2-2-2
Un divino. Un divino vull cantar del bon Jesús i Maria Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0183 +3=0+2+2-2-2
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Balletbó, Maria OCPC/M01-0184 +2+1-4+2-3+1+4-2

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/12722