Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
Remarks: 

Estem en procés de catalogar i transcriure les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), projecte impulsat pel mecenatge de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que va reunir la col·lecció més important que existeix de cançons tradicionals catalanes. En la Missió 1 (1922), Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 300 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions de l'OCPC, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual, Higini Anglès, havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. Atès les restriccions que els dipositaris de l'OCPC posen sobre aquests materials, no hem inclòs tot el text de cada peça —que Pere Bohigas va copiar en una fitxa separada de la fitxa amb la melodia—, si no només presentem la transcripció de la melodia i del text que apareix sota la música que va recollir Higini Anglès; esperem que en el futur un altre projecte que compti amb el suport institucional i econòmic necessaris pugui portar a terme una edició crítica, completa de l'OCPC. Hem adoptat la numeració original de les peces de la Missió 1 de l'OCPC (de la 1 a la 1255) per tal de facilitar la futura comparació amb diverses versions d'una mateixa peça (sense numerar) que es puguin trobar en altres col·leccions, com la del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC, o en altres missions de la mateixa OCPC. Des del 2018 l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant el projecte Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, col·laboradors Jordi Ballester i Emili Ros-Fàbregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], ens ajuda (del Projecte s'assignen 1000€ anuals per a una beca/contracte) per portar a terme la catalogació d'aquest Cançoner Higini Anglès.

Agraïm al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) la seva col·laboració en el disseny i implementació de la fitxa amb la transcripció de cada melodia en LilyPond, així com en la creació de scripts per traduir aquesta codificació a altres formats (com els MIDIs que s'inclouen, entre d'altres) que permetran en el futur l'anàlisi de big data musical en el context d'aquesta plataforma del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC; aquesta tasca forma part de la seva activitat com a investigador del Projecte R + D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de les humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emili Ros-Fàbregas i María Gembero-Ustárroz).

 

Estamos en proceso de catalogar y transcribir las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), proyecto impulsado por el mecenazgo de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que reunió la colección más importante que existe de canciones tradicionales catalanas.  En la Misión 1 (1922), Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 300 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones de la OCPC, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las misiones del CSIC (1944-1960) que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Debido a las restricciones que los depositarios de l'OCPC ponen sobre estos materiales, no hemos incluido todo el texto de cada pieza —que Pere Bohigas copió en una ficha separada de la ficha de la melodía—, si no que solo presentamos la transcripción de la melodía y el texto que aparece bajo la música recogidos por Higini Anglès; esperamos que en el futuro otro proyecto que cuente con los apoyos institucional y económico necesarios pueda llevar a cabo una edición crítica completa de la OCPC. Hemos adoptado la numeración original de las piezas de la Misión 1 de la OCPC (de la 1 a la 1255) para facilitar la futura comparación con diversas versiones de una misma pieza (sin numerar) que puedan encontrarse en otras colecciones, como la del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, o en otras misiones de la propia OCPC. Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], nos ayuda (del Proyecto se asignan 1000€ anuales para una beca/contrato) para catalogar este Cançoner Higini Anglès. 

Agradecemos al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) su colaboración en el diseño e implementación de la ficha con la transcripción de cada melodía en LilyPond, así como en la creación de scripts para traducir esa codificación a otros formatos (como los MIDIs que se incluyen, entre otros) que permitirán en el futuro el análisis de big data musical en el contexto de esta plataforma del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; dicha labor forma parte de su actividad como investigador del Proyecto I+D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz).

 

We are in the process of cataloguing and transcribing more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), project undertaken thanks to the patronage of Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) which gathered the most important collection of Catalan traditional songs.  In Mission 1 (1922), Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 300 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology (now IMF-CSIC), whose first director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's transcriptions preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  Owing to the restrictions imposed on these materials by the depositaries of the OCPC, we have not included the complete text of each piece, which Pere Bohigas copied separatedly; we present only the transcription of the melody and text underlay collected by Anglès; we hope that in the future another project with the needed institutional and economic support will be able to undertake a complete critical edition of the OCPC. We have adopted the original numbering of the pieces in Mission 1 of the OCPC (from 1 to 1255) to facilitate future comparisons with diverse versions of any given piece (without number) which could be found  in other collections, such as the one at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, or in other missions of the OCPC.  Since 2018, the Institut d'Estudis Catalans, through the project Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, collaborators Jordi Ballester and Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], helps us (from the Project 1000€ per year are assigned to a scholarship/contract) to catalog this Cançoner Higini Anglès.

We thank Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) for his collaboration in the design and implementation of the sheet with the transcription of each melody in LilyPond, as well as in the creation of scripts to translate that encoding into other formats (such as the included MIDI files, among others), which will make possible the analysis of musical big data in the future, in the context of this Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC platform; this work is part of his activity as a researcher of the R&D Project "Hispanic Polyphony and Music of Oral Tradition in the Age of Digital Humanities" (HAR2016-75371-P; Spanish Ministry of Science and Innovation; IPs: Emilio Ros-Fábregas and María Gembero-Ustárroz).

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 1080 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipitsort descending
Els presos de Perpinyà. Ai jovent d'aquesta vila Simon, Joan OCPC/M01-0427
[FALTA FICHA o NO SE HIZO] OCPC/M01-0767
L'Escriva. Petita l'han casada l'escribeta gentil Bonet, Dolors OCPC/M01-0308 +5+2+2+1+2=0=0=0=0+2-2-3
L'Escriva. Tan xiqueta l'han casada la filla del Monestir Capdevila, Mariagna OCPC/M01-0302bis =0-2-1+5=0-2+2-2=0-2
La filla del Rei Monegal, Dolors OCPC/M01-0285 +1+2+2+2+1+2-2=0
Dolors de la Mare de Déu. El primer fou gran dolor Capdevila, Maria OCPC/M01-0117 +1+2+2+2+1-1-2
Les diades de Nadal son diades molt alegres Vilella, Salvador OCPC/M01-0283 +1+2+2+2+1-1-2-2
Goigs del Sant Crist Mossèn Bosch de Torà OCPC/M01-0968 +1+2+2+2+1-1-4+2
Roser de Quaresma OCPC/M01-0974 +1+2+2+2+1-3
L'infantó no vol dormir ni en bressol ni en cadira Sala, Antònia OCPC/M01-0391 +1+2+2+2-2-2
Argarida. Tres filles tenia un rei Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0126 +1+2+2+2-4+2=0
Lo dia de sant Joan Balletbó, Maria OCPC/M01-0331 +1+2+2+3-1+3-2-1
Dolors de la Mare de Déu. Lo primer fou gran dolor Orriols, Cecilia OCPC/M01-0115 +1+2+2+3-1-2
Un dia me'n passejava pel passeig de Mataró Vilardell, Maria OCPC/M01-0590 +1+2+2+3-1-4+2
Goigs del Roser (Quaresma) Orrit, Margarida OCPC/M01-0973 +1+2+2+3-1-4+2
Puig que rosa molt suau Bartès, Joan OCPC/M01-0117bis +1+2+2-2+2+2-2
A la vila de Tortosa Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0907 +1+2+2-2+2+2-2-2
A la vila de Tortosa Casadesús, Maria OCPC/M01-0900 +1+2+2-2+2+2-2-2
La dida fa un gran foc veure l'infant si dormia Bonet, Dolors OCPC/M01-0394 +1+2+2-2+4=0-2
Minyonets me'n tinc d'anar de la Ribera Salada Balletbó, Maria OCPC/M01-0664 +1+2+2-2-1+1
A la ratlla de França Besora, Dolors OCPC/M01-0237 +1+2+2-2-3+1+2
El petit vailet Burniol, Dolors OCPC/M01-0876 +1+2+2-2-3+1+2+2-2
Un dilluns al demati Capdevila, Jaume OCPC/M01-0428 +1+2+2-2-3-2
On teniu les vostres filles muller lleial Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0690 +1+2+2-2-5+2-4
Demano llicencia al Conde Vilardell, Maria OCPC/M01-0855 +1+2+2-2-5+5-3-2-2
On aneu Mare de Deu on aneu tan apressada Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0727 +1+2+2-4+4=0-2
N'hi havia tres ninetes totes estaven conversant Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0619 +1+2+2-4+4=0-2-2
Quant jo n'era petiteta m'en feien guardar xaions Cortina, Joan OCPC/M01-0297 +1+2+2-4-1-4=0
Matinet jo'm llevo la bimbum Serra, Marcelina OCPC/M01-0616 +1+2+2=0-2-3+3-2=0
Quan jo era petiteta a l'edat dels catorze anys Balletbó, Maria OCPC/M01-0562 +1+2+3-3-3+3-1
Joan, per què no t'alegres? Solà, Carme OCPC/M01-0267 +1+2+4-2-2+4
Un dia jo'm passejava pels carrers de Mataró Prat(s), Josep OCPC/M01-0587 +1+2+5+2-2=0-1-4
Les diades de Nadal son diades molt alegres Tomàs, Maria OCPC/M01-0278 +1+2+5-1-2+2+1-1-4
Repareu si n'és alteta a l'edat dels catorze anys Noguera, Consol OCPC/M01-0370 +1+2+5-1-2-2-2-1
Avui fa vuit dies la la la la la la la la Prat(s), Josep OCPC/M01-0617 +1+2+5-1-2-2-3+1=0
La nit de sant Joan com es festa molt alegra Torà, Mercè OCPC/M01-0279 +1+2+5-3+2+1
Festes de Pasqua i Nadal Sangrà, Mercè OCPC/M01-0274 +1+2+5-3+5-2-1-3
Joc d'infants Cavall, Mercè OCPC/M01-0933 +1+2+9-2-2-1+1-1-2-2
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
La donzella del Rosselló. Una cançoneta ne vull cantar Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0514 +1+2-2+2-7+4+1+2=0-7
La donzella del Rosselló. Una cançoneta jo us ha la diré Capdevila, Maria OCPC/M01-0513 +1+2-2+2-7+4+1+2=0-7
D'aquest pa Coll, Maria OCPC/M01-0057 +1+2-2+4-2-2-1=0+1
Quan jo n'era petiteta tot n'eren roses i flors Vilalta, Pere OCPC/M01-0496 +1+2-2+4-2-3-4
A la torre xica a la torre grant Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0698 +1+2-2+4=0-2
On aneu Mare de Deu on aneu tan apressada Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0726 +1+2-2+4=0-2
Joan, per què no t'alegres? Balaguer, Francisca OCPC/M01-0268 +1+2-2-1+3-2
Si n'eren tres segadors Rossinyol, Joan OCPC/M01-0939 +1+2-2-1+3-2
Pres per enamorat. N'anirem per Barcelona Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0144 +1+2-2-1-4+2+2
Una matinada fresca jo me'n vaig anar a caçar Canudes, Josep OCPC/M01-0103 +1+2-2-1-4+5=0
Una matinada fresca jo me'n vaig a passejar Burniol, Dolors OCPC/M01-0571 +1+2-3+1+2-2-1
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Caterina se'n pentina (1). Caterina se'n pentina Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0209 +1+2-3+3+2=0-2-3
On aneu Mare de Deu on aneu tan apressada Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0724 +1+2-3+5=0-2
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
Amic meu si t'ho explicava si t'ho explicava amic meu Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0422bis +1+2-3-4+4-2-2
Una cançoneta nova be la sentireu cantar Besora, Rosa OCPC/M01-0735 +1+2-7+2=0+2-2
Dels Oms gran miraculosa linda rosa Rossinyol, Joan OCPC/M01-0958 +1+2=0+2+2+1=0
La vida de les galeres Besora, Rosa OCPC/M01-0854 +1+2=0+2+2+1=0
La vida de les galeres Besora, Dolors OCPC/M01-0857 +1+2=0+2+2+1=0
Palomeia. Si hi havia un caballero Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0174 +1+2=0+2+2+3-2
Les diades de Nadal son diades molt alegres Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0284 +1+2=0+2+2-1
El mati de sant Joan Coll, Maria OCPC/M01-0324 +1+2=0+2+2-2-2
La noia de la molinera. Fadrinets d'aquest poble Pastor, Rosa OCPC/M01-0142bis +1+2=0+2-2-2-1-2+2
El poder del cant. Quina cançó cantaria Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0151 +1+2=0+2-4-1+3
Caterina se'n pentina (3). Caterina se'n pentina Llorens, Sofia OCPC/M01-0211 +1+2=0+2=0-2-3
Sant Josep se'n torna a casa Sala, Maria OCPC/M01-0730 +1+2=0+2=0=0-2
Matinet me'n so llevat Villaró, Concepció OCPC/M01-0568 +1+2=0+5-1-2-2
Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Balletbó, Agustina OCPC/M01-0674 +1+2=0-2+4=0-2
Goigs del Roser. Lo primer sou Verge Pura Noguera, Ramon OCPC/M01-0159 +1+2=0-2-1+1+2=0
Valguem Deu quin cor de mare Clotet, Josep OCPC/M01-0618 +1+2=0-2-1+1+2=0
Nines que aneu a l'aigua Francàs, Josep OCPC/M01-0556 +1+2=0-3+3-2-1
La llàntia del rei moro. Son fetes amb gran primor les costes de Montserrat Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0741 +1+2=0-3=0-2+2+1+2=0
Puig foreu amb set tormentos OCPC/M01-0969 +1+2=0=0+2+2+1-1-2
Goig a la Verge dels Oms Rector de La Coma OCPC/M01-0957 +1+2=0=0+2+2+1=0
L'Agneta, fugitiva (1). Ai pare aneu-se'n a missa Serra, Marcelina OCPC/M01-0201 +1+2=0=0+2-2-3
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0210 +1+2=0=0+2-2-3
On teniu les vostres filles muller lleial? Burniol, Dolors OCPC/M01-0686 +1+2=0=0+2-2-3+5=0=0-2
I ara aquí estàs soleta muller lleial Capdevila, Maria OCPC/M01-0679 +1+2=0=0+2-3-2+2+3-3-2
Soleta passeu vetllada viuda lleial? Roca, Maria OCPC/M01-0683 +1+2=0=0+3-1-2+2+2+1-5
El poder del cant. Quan ton pare era a la muerta Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0154 +1+2=0=0+5+4-4
A la ratlleta de França, viva l'amor mia Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0597 +1+2=0=0=0+2-2
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
Una cançoneta nova, una cançoneta nova Capdevila, Maria OCPC/M01-0734 +1+2=0=0=0+2-2-21
Ninetes que aneu a l'aigua Balletbó, Maria OCPC/M01-0557 +1+2=0=0=0+2-2-3
Soleta passeu vetllada viuda lleial? Solà, Maria OCPC/M01-0684 +1+2=0=0=0+2-4+4+2-2-2
Soleta passeu vetllada muller lleial? Miralles, Maria OCPC/M01-0681 +1+2=0=0=0+2=0=0+3-1-2-2
Una matinada fresca ita uta landriduta Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0100 +1+2=0=0=0-3-4
On teniu les vostres filles muller lleial Villaró, Concepció OCPC/M01-0688 +1+2=0=0=0=0+2=0+3-1-2-2
Una matinada fresca, sota la rama del bort olivero Parera, Pepa OCPC/M01-0101 +1+2=0=0=0=0-3
Una matinada fresca de la vila soy de la Vall d'Andorra Simon, Joan OCPC/M01-0105 +1+2=0=0=0=0-3
On teniu les vostres filles muller lleial Prat(s), Josep OCPC/M01-0692 +1+2=0=0=0=0-3+1+2+2-2
On teniu les vostres filles muller lleial Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0689 +1+2=0=0=0=0-3+5-2-1+1
On teniu les vostres filles muller lleial Torà, Mercè OCPC/M01-0693 +1+2=0=0=0=0-3+5-5+2+1
On teniu les vostres filles muller lleial OCPC/M01-0696 +1+2=0=0=0=0-3+5=0-2
Moixonet bon moixonet bandim bandam Conill, Joan OCPC/M01-0756 +1+2=0=0=0=0=0=0=0=0
A la vila de Tortosa Guitart, Josep OCPC/M01-0913 +1+4-2-3+1+4-2
Un petit vailet Prat(s), Josep OCPC/M01-0877 +1+7-3-2-3+1+7-3-2
Matinet me'n só llevat matinet a punta d'alba Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0576 +1-1-2-1+3-2
La porqueirola. Unes crides ne son fetes Guitart, Josep OCPC/M01-0927 +1-1-2-2+2+2=0+1+2-2-1-2
Si n'hi havia tres ninetes bumberbi gudigu Call, Maria OCPC/M01-0811 +1-1=0-2=0-2-3-1

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 23 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/12722