Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
Remarks: 

Estem en procés de catalogar i transcriure les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), projecte impulsat pel mecenatge de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que va reunir la col·lecció més important que existeix de cançons tradicionals catalanes. En la Missió 1 (1922), Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 300 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions de l'OCPC, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual, Higini Anglès, havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. Atès les restriccions que els dipositaris de l'OCPC posen sobre aquests materials, no hem inclòs tot el text de cada peça —que Pere Bohigas va copiar en una fitxa separada de la fitxa amb la melodia—, si no només presentem la transcripció de la melodia i del text que apareix sota la música que va recollir Higini Anglès; esperem que en el futur un altre projecte que compti amb el suport institucional i econòmic necessaris pugui portar a terme una edició crítica, completa de l'OCPC. Hem adoptat la numeració original de les peces de la Missió 1 de l'OCPC (de la 1 a la 1255) per tal de facilitar la futura comparació amb diverses versions d'una mateixa peça (sense numerar) que es puguin trobar en altres col·leccions, com la del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC, o en altres missions de la mateixa OCPC. Des del 2018 l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant el projecte Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, col·laboradors Jordi Ballester i Emili Ros-Fàbregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], ens ajuda (del Projecte s'assignen 1000€ anuals per a una beca/contracte) per portar a terme la catalogació d'aquest Cançoner Higini Anglès.

Agraïm al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) la seva col·laboració en el disseny i implementació de la fitxa amb la transcripció de cada melodia en LilyPond, així com en la creació de scripts per traduir aquesta codificació a altres formats (com els MIDIs que s'inclouen, entre d'altres) que permetran en el futur l'anàlisi de big data musical en el context d'aquesta plataforma del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC; aquesta tasca forma part de la seva activitat com a investigador del Projecte R + D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de les humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emili Ros-Fàbregas i María Gembero-Ustárroz).

 

Estamos en proceso de catalogar y transcribir las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), proyecto impulsado por el mecenazgo de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que reunió la colección más importante que existe de canciones tradicionales catalanas.  En la Misión 1 (1922), Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 300 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones de la OCPC, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las misiones del CSIC (1944-1960) que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Debido a las restricciones que los depositarios de l'OCPC ponen sobre estos materiales, no hemos incluido todo el texto de cada pieza —que Pere Bohigas copió en una ficha separada de la ficha de la melodía—, si no que solo presentamos la transcripción de la melodía y el texto que aparece bajo la música recogidos por Higini Anglès; esperamos que en el futuro otro proyecto que cuente con los apoyos institucional y económico necesarios pueda llevar a cabo una edición crítica completa de la OCPC. Hemos adoptado la numeración original de las piezas de la Misión 1 de la OCPC (de la 1 a la 1255) para facilitar la futura comparación con diversas versiones de una misma pieza (sin numerar) que puedan encontrarse en otras colecciones, como la del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, o en otras misiones de la propia OCPC. Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], nos ayuda (del Proyecto se asignan 1000€ anuales para una beca/contrato) para catalogar este Cançoner Higini Anglès. 

Agradecemos al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) su colaboración en el diseño e implementación de la ficha con la transcripción de cada melodía en LilyPond, así como en la creación de scripts para traducir esa codificación a otros formatos (como los MIDIs que se incluyen, entre otros) que permitirán en el futuro el análisis de big data musical en el contexto de esta plataforma del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; dicha labor forma parte de su actividad como investigador del Proyecto I+D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz).

 

We are in the process of cataloguing and transcribing more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), project undertaken thanks to the patronage of Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) which gathered the most important collection of Catalan traditional songs.  In Mission 1 (1922), Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 300 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology (now IMF-CSIC), whose first director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's transcriptions preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  Owing to the restrictions imposed on these materials by the depositaries of the OCPC, we have not included the complete text of each piece, which Pere Bohigas copied separatedly; we present only the transcription of the melody and text underlay collected by Anglès; we hope that in the future another project with the needed institutional and economic support will be able to undertake a complete critical edition of the OCPC. We have adopted the original numbering of the pieces in Mission 1 of the OCPC (from 1 to 1255) to facilitate future comparisons with diverse versions of any given piece (without number) which could be found  in other collections, such as the one at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, or in other missions of the OCPC.  Since 2018, the Institut d'Estudis Catalans, through the project Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, collaborators Jordi Ballester and Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], helps us (from the Project 1000€ per year are assigned to a scholarship/contract) to catalog this Cançoner Higini Anglès.

We thank Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) for his collaboration in the design and implementation of the sheet with the transcription of each melody in LilyPond, as well as in the creation of scripts to translate that encoding into other formats (such as the included MIDI files, among others), which will make possible the analysis of musical big data in the future, in the context of this Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC platform; this work is part of his activity as a researcher of the R&D Project "Hispanic Polyphony and Music of Oral Tradition in the Age of Digital Humanities" (HAR2016-75371-P; Spanish Ministry of Science and Innovation; IPs: Emilio Ros-Fábregas and María Gembero-Ustárroz).

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 1080 pieces.
Title Informant Piece IDsort ascending Music incipit
Cuidado pares alerta mares OCPC/M01-1000 =0+2+2-4+7+2+2+1
Mort d'una adultera. Un dia llaurant al campo Orrit, Margarida OCPC/M01-0999bis =0+5=0=0+2+1-1
Mort d'una adultera. Esteu atents catalanos Orriols, Cecilia OCPC/M01-0999 -2-2+2+2+1+2-2
Santa Catarina. En Cadiz es una niña Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0998bis =0=0=0-3-4+9-2
Santa Caterina. Aqui baix a llunyes terres Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0998 +2+2+1+2+2-2=0
Un clavell i una rosa Orriols, Ramona OCPC/M01-0997 =0-1+1+2-2-3
La minyona de la Torredembarra. Una cançó vull cantar Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0996 +3+2-2-1+1-3
Bac de Roda. Adios Plana de Vic Francàs, Josep OCPC/M01-0995 +5-1-2-2-5+1+2
Minyons no aneu a Espanya Francàs, Josep OCPC/M01-0994 =0-2+2+2-2-2-1
Si n'hi havia un pomeret Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0993 =0+5=0+3-1-2=0=0+2+1
La Ventura treu un ball Vilardell, Maria OCPC/M01-0992 -3+1+2+2-4-1
Sant Josep i la cigala. Sant Josep i la Mare de Deu Vilardell, Maria OCPC/M01-0991 -1-2=0=0+3=0+2+2
Els miquelets de Gombreny Bartès, Joan OCPC/M01-0990 +4=0-2-2+2+2-2+2=0-2
A l'horta de mon peire Bartès, Joan OCPC/M01-0989 =0-3+1+2-2-1+3=0-3+1
Contrapas llarg Bartès, Joan OCPC/M01-0988 [Sin música]
Les nines de Cervera Prat(s), Josep OCPC/M01-0987 +5+2+2+1-1-2
Una matinada fresca Moixí, Rita OCPC/M01-0986 [Sin música]
La Creu del Padró Foix Postils, Dolors (a) Canaleta OCPC/M01-0985 [Sin música]
A la Creu del Padró Guitart, Josep OCPC/M01-0984 =0=0+2+2+1=0+2=0+1
Ai serena de la nit Treballadores de la fàbrica, Casas, Dolors OCPC/M01-0983 =0+5=0-1+1+2
Adeu serena de la nit Orrit, Margarida OCPC/M01-0982 =0=0+5=0-1+1+2
Tu serena de la nit Sala, Paula OCPC/M01-0981 =0+5=0-1+1+2
O serena de la nit Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0980 =0+5=0-1+1+2
Ai serena de la nit Conill, Joan OCPC/M01-0979 =0+5=0-1+1+2
La serena de la nit Orriols, Cecilia OCPC/M01-0978 +2+1+2-5+2-2+2-2-2
La serena de la nit Rossinyol, Joan OCPC/M01-0977 +2+1+2-2-1-4
Ai serena de la nit Grau, Joan, Riu, Ramon OCPC/M01-0976 [Sin música]
Goigs de sant Jaume (generals) OCPC/M01-0975 =0+2-4+2+2+1
Roser de Quaresma OCPC/M01-0974 +1+2+2+2+1-3
Goigs del Roser (Quaresma) Orrit, Margarida OCPC/M01-0973 +1+2+2+3-1-4+2
Goigs de la Verge de la Mercè Orrit, Margarida OCPC/M01-0972 +2+1+2-2-2=0-1
Cristians tots de bon cor Besora, Rosa OCPC/M01-0971 =0=0-3+1+2+2-2+2+2
Puig en creu esteu clavat OCPC/M01-0970 +5=0=0+3-3-2
Puig foreu amb set tormentos OCPC/M01-0969 +1+2=0=0+2+2+1-1-2
Goigs del Sant Crist Mossèn Bosch de Torà OCPC/M01-0968 +1+2+2+2+1-1-4+2
Goigs del Roser d'Advent Collell, Sebastià OCPC/M01-0967 +5=0+2+3-1-4+4+3
Goigs de Sant Quiri (Parròquia de Montròs, Urgell) Martí, Josep OCPC/M01-0966 =0+3=0+2+1-1=0=0
Goigs a la Mare de Deu de Josa Collell, Sebastià OCPC/M01-0965 +2+1+2+2-2+2-2+2+1+2
Goigs dels Dolors de la Verge Collell, Sebastià OCPC/M01-0964 +2-4-1-4+4+3-2
Puig que sempre sou estat OCPC/M01-0963 -2+2+5-2-3-2
Goigs de Sant Margarida Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0962 +2+1+4-2+2-4+2
Goigs del Remei (Parròquia de Capdella) Martí, Josep OCPC/M01-0961 -2+2-2+2+1+2=0
Goigs a sant Viçens (Parroquia de Capdella) Martí, Josep OCPC/M01-0960 -1+1+3=0-1-2+2=0+1+2+2
Cantarem Verge Sagrada Orriols, Cecilia OCPC/M01-0959 +2+2+1+2+2-2-2-1
Dels Oms gran miraculosa linda rosa Rossinyol, Joan OCPC/M01-0958 +1+2=0+2+2+1=0
Goig a la Verge dels Oms Rector de La Coma OCPC/M01-0957 +1+2=0=0+2+2+1=0
Goigs de Bagà Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0956 +4+1+2+2+2+1-1-2-2
Puig de molts sou visitada Poble de Gisclareny OCPC/M01-0955 +2+1=0+2+2-2-2
Goigs a Sant Roc Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0954 +2+1=0=0=0=0-5+2+1-1+5
A sant Roc Collell, Sebastià OCPC/M01-0953 +5=0=0+3-1-2-2
Goigs a sant Roc Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0952 -2-1=0+1+2+2-2+2=0=0
Goigs del Sant Crist de Falgàs Vilarrasa, Josep OCPC/M01-0951 -2-1-2+2+1+2+2-2
Goigs de la pluja Rector de Montpol OCPC/M01-0950 +5=0+2-2-2-3+1
Goigs de la Pluja (a Canalda) Orrit, Margarida OCPC/M01-0949 +5=0+2-2-5+2+2+1-3+2-4
Goigs de la pluja OCPC/M01-0948 +5=0=0=0-5=0+5-2
Goigs de la Pluja del Santuari de Pinós Bisbat de Solsona OCPC/M01-0947 +5=0+3=0=0-1-2-2
Goigs de la Mare de Deu d'Escaldes OCPC/M01-0946 =0-2-2+2=0+2=0+1+2+2
Ferrer de Gironella Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0945 -1-2+3-1-2+3+4=0-5
El Ferrer de Gironella Bonet, Dolors OCPC/M01-0944 [Sin música]
Si n'hi ha tres segadors Orriols, Cecilia OCPC/M01-0943 +2+2-2-2+4-2
N'hi havia quatre segadors Llorens, Sofia OCPC/M01-0942bis [Sin música]
Si n'hi havia tres segadors Monegal, Maria OCPC/M01-0942 =0+5=0-2-2-1+5+2+1
Si n'hi haví tres garberets Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0941 [Sin música]
Van baixar tres segadors Prat(s), Josep OCPC/M01-0940 =0+5+2-2-2=0+2+2
Si n'eren tres segadors Rossinyol, Joan OCPC/M01-0939 +1+2-2-1+3-2
Els garbers de Cerdanya. Si n'hi havia tres garberets Miralles, Maria OCPC/M01-0938 +2+1+2-2-1-4
Ball de sant Farriol Noguera, Ramon OCPC/M01-0937 +2+1-1-2-2+7
Jan petit com balla Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0936 =0=0=0-3=0-2=0+2+1
Ball Cerdà. La paloma i l'inglés Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0935 +2-2-3+1+2+2+2+1-1
La tirana si la tirana no Nenes de Gòsol OCPC/M01-0934 =0+5+2+2-2-2+2+2-4
Joc d'infants Cavall, Mercè OCPC/M01-0933 +1+2+9-2-2-1+1-1-2-2
Joc de rotllo Llorens, Sofia OCPC/M01-0932 =0=0+2+2+1-8
El Rotlletó (ballet) Campmajor, Ramona OCPC/M01-0931 =0=0+2-4+2-3
Jo i el pastor viviem d'amoretes Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0930 -3+1+2+2-3=0
Compreu-li una agulleta Costa, Dolors OCPC/M01-0929 +2+3-1-2+2+1-2-4
La porqueirola. Les guerres son cridades viva l'amor Cortina, Joan OCPC/M01-0928 +3=0=0+2-2-3+5=0+2-4
La porqueirola. Unes crides ne son fetes Guitart, Josep OCPC/M01-0927 +1-1-2-2+2+2=0+1+2-2-1-2
La porqueirola. Vamos vamos porqueirola Besora, Rosa OCPC/M01-0926 +2-3-4=0+2=0=0=0+2-4-3
La porqueirola. A Deu siau pare i mare Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0925 +3-2-1-2-2+2+2=0
La porqueirola. Les guerres ne son cridades Casals, Agna OCPC/M01-0924 +2-2+2+1-3+2=0
La porqueirola. Les guerres ne són cridades Colell, Joan OCPC/M01-0923 [Sin música]
La porqueirola. Ai la mare, la mia mare Miró, Antònia OCPC/M01-0922 [Sin música]
La porqueirola. Petiteta l'han casada Casas Ru, Mònica OCPC/M01-0921 [Sin música]
La porqueirola. Unes crides ne són fetes Villaró, Concepció OCPC/M01-0920 [Sin música]
La porqueirola. El princep de l'Aronge Bonet, Dolors OCPC/M01-0919 [Sin música]
La porqueirola. Unes crides ne són fetes Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0918 [Sin música]
La porqueirola. Petiteta l'han casada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0917 +5+2=0+1-3-2=0
La porqueirola Capdevila, Maria OCPC/M01-0916 =0+2-2-3+1+2=0
La porqueirola Moixí, Rita OCPC/M01-0915 [Sin música]
La porqueirola Casadesús, Maria OCPC/M01-0914 +5=0-2+2+2-2-2
Els estudiants de Tolosa OCPC/M01-0913bis -2-2-3+3+4+1-1-2
A la vila de Tortosa Guitart, Josep OCPC/M01-0913 +1+4-2-3+1+4-2
A la vila de Tortosa Capdevila, Maria OCPC/M01-0912 +2+1-1-2-1+3-2
A la vila de Tortosa Orriols, Josep OCPC/M01-0911 -1-2-3+3+3=0-2-4
Los mes xics sempre ploraven Rector de Montpol OCPC/M01-0910 +3=0=0=0=0-2-1-2
A la vila de Tolosa Perarnau, Joaquim OCPC/M01-0909bis [Sin música]
A la vila de Tolosa Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0909 [Sin música]
A la vila de Tortosa Solà, Maria OCPC/M01-0908 =0+5=0+2-3-2-2
A la vila de Tortosa Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0907 +1+2+2-2+2+2-2-2
A la vila de Tortosa Besora, Dolors OCPC/M01-0906 =0+5=0=0=0+2-2

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 22 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/12722