Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Year: 
1922
Remarks: 

Estem en procés de catalogar i transcriure les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), projecte impulsat pel mecenatge de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que va reunir la col·lecció més important que existeix de cançons tradicionals catalanes. En la Missió 1 (1922), Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 300 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions de l'OCPC, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual, Higini Anglès, havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. Atès les restriccions que els dipositaris de l'OCPC posen sobre aquests materials, no hem inclòs tot el text de cada peça —que Pere Bohigas va copiar en una fitxa separada de la fitxa amb la melodia—, si no només presentem la transcripció de la melodia i del text que apareix sota la música que va recollir Higini Anglès; esperem que en el futur un altre projecte que compti amb el suport institucional i econòmic necessaris pugui portar a terme una edició crítica, completa de l'OCPC. Hem adoptat la numeració original de les peces de la Missió 1 de l'OCPC (de la 1 a la 1255) per tal de facilitar la futura comparació amb diverses versions d'una mateixa peça (sense numerar) que es puguin trobar en altres col·leccions, com la del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC, o en altres missions de la mateixa OCPC. Des del 2018 l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant el projecte Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, col·laboradors Jordi Ballester i Emili Ros-Fàbregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], ens ajuda (del Projecte s'assignen 1000€ anuals per a una beca/contracte) per portar a terme la catalogació d'aquest Cançoner Higini Anglès.

Agraïm al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) la seva col·laboració en el disseny i implementació de la fitxa amb la transcripció de cada melodia en LilyPond, així com en la creació de scripts per traduir aquesta codificació a altres formats (com els MIDIs que s'inclouen, entre d'altres) que permetran en el futur l'anàlisi de big data musical en el context d'aquesta plataforma del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC; aquesta tasca forma part de la seva activitat com a investigador del Projecte R + D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de les humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emili Ros-Fàbregas i María Gembero-Ustárroz).

 

Estamos en proceso de catalogar y transcribir las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), proyecto impulsado por el mecenazgo de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que reunió la colección más importante que existe de canciones tradicionales catalanas.  En la Misión 1 (1922), Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 300 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones de la OCPC, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las misiones del CSIC (1944-1960) que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Debido a las restricciones que los depositarios de l'OCPC ponen sobre estos materiales, no hemos incluido todo el texto de cada pieza —que Pere Bohigas copió en una ficha separada de la ficha de la melodía—, si no que solo presentamos la transcripción de la melodía y el texto que aparece bajo la música recogidos por Higini Anglès; esperamos que en el futuro otro proyecto que cuente con los apoyos institucional y económico necesarios pueda llevar a cabo una edición crítica completa de la OCPC. Hemos adoptado la numeración original de las piezas de la Misión 1 de la OCPC (de la 1 a la 1255) para facilitar la futura comparación con diversas versiones de una misma pieza (sin numerar) que puedan encontrarse en otras colecciones, como la del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, o en otras misiones de la propia OCPC. Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], nos ayuda (del Proyecto se asignan 1000€ anuales para una beca/contrato) para catalogar este Cançoner Higini Anglès. 

Agradecemos al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) su colaboración en el diseño e implementación de la ficha con la transcripción de cada melodía en LilyPond, así como en la creación de scripts para traducir esa codificación a otros formatos (como los MIDIs que se incluyen, entre otros) que permitirán en el futuro el análisis de big data musical en el contexto de esta plataforma del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; dicha labor forma parte de su actividad como investigador del Proyecto I+D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz).

 

We are in the process of cataloguing and transcribing more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), project undertaken thanks to the patronage of Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) which gathered the most important collection of Catalan traditional songs.  In Mission 1 (1922), Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 300 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology (now IMF-CSIC), whose first director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's transcriptions preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  Owing to the restrictions imposed on these materials by the depositaries of the OCPC, we have not included the complete text of each piece, which Pere Bohigas copied separatedly; we present only the transcription of the melody and text underlay collected by Anglès; we hope that in the future another project with the needed institutional and economic support will be able to undertake a complete critical edition of the OCPC. We have adopted the original numbering of the pieces in Mission 1 of the OCPC (from 1 to 1255) to facilitate future comparisons with diverse versions of any given piece (without number) which could be found  in other collections, such as the one at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, or in other missions of the OCPC.  Since 2018, the Institut d'Estudis Catalans, through the project Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, collaborators Jordi Ballester and Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], helps us (from the Project 1000€ per year are assigned to a scholarship/contract) to catalog this Cançoner Higini Anglès.

We thank Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) for his collaboration in the design and implementation of the sheet with the transcription of each melody in LilyPond, as well as in the creation of scripts to translate that encoding into other formats (such as the included MIDI files, among others), which will make possible the analysis of musical big data in the future, in the context of this Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC platform; this work is part of his activity as a researcher of the R&D Project "Hispanic Polyphony and Music of Oral Tradition in the Age of Digital Humanities" (HAR2016-75371-P; Spanish Ministry of Science and Innovation; IPs: Emilio Ros-Fábregas and María Gembero-Ustárroz).

Location: 
Other documents: 

List of pieces

Displaying 1 - 100 of 1080 pieces.
Titlesort descending Informant Piece ID Music incipit
A Aragó n'hi ha una dama que es bonica com un sol Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0717 -2-1-2+2+1+4-2
A Cerdanya és bona terra Cortina, Joan OCPC/M01-0176 +2+3-2-1-4-3=0
A Gironella una vila tan bella Tremp i Creu, Pere (a) El Diable OCPC/M01-0403 +4=0-4+4=0=0=0-2+3=0-1
A Gironella una vila tan bella Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0404 +4-4+7=0=0+2=0=0-2+2-2-2-1+1
A l'edat dels catorze anys Prat(s), Josep OCPC/M01-0169 +1+2-3+5=0-2-3
A l'espai d'una hora i mitja Costa, Dolors OCPC/M01-0059 +5-5-2-1+1+4-2=0+5
A l'horta de mon pare un taronger n'hi ha Ventura, Josep OCPC/M01-0635 [Sin música]
A l'horta de mon peire Bartès, Joan OCPC/M01-0989 =0-3+1+2-2-1+3=0-3+1
A l'horta del meu pare un taronger n'hi ha Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0638 +4+3+2-2=0-1-4
A l'horta del meu pare un taronger n'hi ha Cavall, Mercè OCPC/M01-0637 +5+4=0-2-2-2
A l'horta del meu pare, un taronger n'hi ha Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0636 +4+3-2+2-2-1
A l'hostal de la Llanterna Call, Dolors OCPC/M01-0829 [Sin música]
A l'hostal de la Llanterna Call, Maria OCPC/M01-0830 -1-4-3+1+2+2=0
A l'hostal de la Llanterna Sala, Maria OCPC/M01-0832 =0+5+3-1+3-2-3
A l'hostal de la Peira Orrit, Margarida OCPC/M01-0062 =0+2+1+2+2+3-2-1
A l'hostal de la Peira Guitart, Josep OCPC/M01-0062bis =0+5=0=0+2-2-1-2-2=0=0
A l'hostal de la Pera Solà, Maria OCPC/M01-0061 =0=0+3+2+2+5-2-3
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
A la botiga d'un peraire s'es dictada una cançó Guitart, Josep OCPC/M01-0718 =0=0+5+3-1-2+2=0
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 [Sin música]
A la campanya minyons Foix Postils, Dolors (a) Canaleta, Postils, Concepció OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
A la campanya minyons Prat(s), Josep OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A la ciutat de Granada Sala, Maria OCPC/M01-0824 =0+5+4+2+3-1-4
A la ciutat de Lleida Vilardell, Maria OCPC/M01-0241 =0-2+2+2-2-2-1-2+2
A la ciutat de Lleida Tarrés, Mercè OCPC/M01-0238 [Sin música]
A la ciutat de Lleida Solé, Dolors OCPC/M01-0249 -4+4+3-3+1+2
A la Creu del Padró Guitart, Josep OCPC/M01-0984 =0=0+2+2+1=0+2=0+1
A la guerra del rei Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
A la nit de Sant Joan Tarrés, Mercè OCPC/M01-0272 [Sin música]
A la part del sol entre penya i roca Solà, Maria OCPC/M01-0774 [Sin música]
A la plasa fan ballades al Pla de Sant Francesc Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0613 [Sin música]
A la plassa fan ballades, plassa del rei inglès Balletbó, Agustina OCPC/M01-0608 =0=0+1+2+2-2-7
A la ratlla de França Besora, Dolors OCPC/M01-0237 +1+2+2-2-3+1+2
A la ratlla de França Sangrà, Mercè OCPC/M01-0237bis -3+3+5-1-2-2+2-2
A la ratlla de França Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0234 +3-3-4+2+3-1
A la ratlla de França Bonet, Dolors OCPC/M01-0239 [Sin música]
A la ratlla de França Guitart, Josep OCPC/M01-0250 =0=0=0+2=0-2-2
A la ratlla de França Prat(s), Josep OCPC/M01-0240 =0-2+3-1-4=0+4=0
A la ratlleta de França, viva l'amor mia Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0597 +1+2=0=0=0+2-2
A la torra xica a la torra grant Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0699 =0=0+4=0-4=0=0=0-1+1+2
A la torre xica a la torre grant Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0698 +1+2-2+4=0-2
A la vila d'Olesa ditxos qui hi podrà anar Solà, Carme OCPC/M01-0787 =0=0+3-1+3-2=0
A la vila de Caldes Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0072 =0=0=0+2+5-4-1-2
A la vila de Lleyda Vilalta, Antoni OCPC/M01-0245 +5+3-1-2-1+1=0
A la vila de Madrid sant Isido fou criat Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0415 =0+5-1+1+2+1-3+2+1-1
A la vila de Reus Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0823 =0+5-2+4+3-2-1-2
A la vila de Reus Rotllà, Isidre OCPC/M01-0826 [Sin música]
A la vila de Reus Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0822 [Sin música]
A la vila de Tolosa Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0902 =0+5-2+2+2-2=0-2
A la vila de Tolosa Bonet, Dolors OCPC/M01-0903 [Sin música]
A la vila de Tolosa Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0898 [Sin música]
A la vila de Tolosa Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0909 [Sin música]
A la vila de Tolosa Sala, Maria OCPC/M01-0904 [Sin música]
A la vila de Tolosa Prat(s), Josep OCPC/M01-0899 =0+5-3+3+3+1=0
A la vila de Tolosa Perarnau, Joaquim OCPC/M01-0909bis [Sin música]
A la vila de Tolosa Roure, Esteve OCPC/M01-0901 =0+5=0-1+1+3-1-2
A la vila de Tortosa Gol, Úrsula "La majordona" OCPC/M01-0907 +1+2+2-2+2+2-2-2
A la vila de Tortosa Capdevila, Maria OCPC/M01-0912 +2+1-1-2-1+3-2
A la vila de Tortosa Solà, Maria OCPC/M01-0908 =0+5=0+2-3-2-2
A la vila de Tortosa Guitart, Josep OCPC/M01-0913 +1+4-2-3+1+4-2
A la vila de Tortosa Casals, Agna OCPC/M01-0905 =0+5-1+1+2-2-2
A la vila de Tortosa Casadesús, Maria OCPC/M01-0900 +1+2+2-2+2+2-2-2
A la vila de Tortosa Besora, Dolors OCPC/M01-0906 =0+5=0=0=0+2-2
A la vila de Tortosa Orriols, Josep OCPC/M01-0911 -1-2-3+3+3=0-2-4
A la vileta de Gósol tot el punt del mon hi és Postils, Concepció OCPC/M01-0450 [Sin música]
A la vileta de Lleyda Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0821 +4+3=0=0=0+2-2
A la vileta de Reus Besora, Rosa OCPC/M01-0825 +2+1-1-2-1+1
A la vileta de Reus Besora, Dolors OCPC/M01-0827 +2+1-1-2-1+3-2
A la vora de la mar Castellà, Margarida (a) Xuriguera OCPC/M01-0539 =0+5-1+1+2+1-1-2+2+1
A la voreta del mar Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0082 =0-1-4+4+3-1+1
A la voreta del mar Coll, Maria OCPC/M01-0541 +2+2+1-1-4+2-2+2+2+1
A la voreta del mar si n'hi havia una donzella Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0866 =0+5+2-3-4+5
A les bogues? de França Orrit, Paula OCPC/M01-0247 =0-2+2+1+2+2
A les dotze de la nit ja li arriba una carta Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0083 +5-5+5+2+2-4
A les ratlles de França Conill, Joan OCPC/M01-0246 +5+4+3-3-4=0
A les ratlles de França si n'hi ha un mariner Conill, Joan OCPC/M01-0598 [Sin música]
A les vogues[?] de França Puigpinós, Dolors OCPC/M01-0234bis [Sin música]
A les vores de França Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0233 +5+2-2-2-2-3-1+1
A Madrit n'hi ha una noia que's rossa com un fil d'or Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0714 -2-1-2+2+1+4-2
A Madrit n'hi ha una vella Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0880 -1-2-2+2+2-4-3
A Mataró a Mataró si n'hi ha una noia Pauleta OCPC/M01-0290 +5-1+1-5+5-1+1-1+3
A mi m'ha privat del menjar i beure Prat, Carme OCPC/M01-0802 [Sin música]
A mi me'n diuen Climenç Climenç perquè no t'alegres? Miralles, Maria OCPC/M01-0269 =0=0+1+2+1-1=0-3=0
A Paris hi ha una vella Sangrà, Mercè OCPC/M01-0882 -1-2-2+4-2-2-2-1
A Paris n'hi ha una dama Burniol, Dolors OCPC/M01-0879 +2+2-4+4=0+5=0
A Paris n'hi ha una dama que's mes rossa que un fil d'or Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0716 -1-2+2+1-3-2-2-1
A Paris n'hi ha una vella Pintó(r), Pepa OCPC/M01-0880bis -2-2+4=0=0+1-1-2
A Paris n'hi ha una vella Balletbó, Maria OCPC/M01-0881 [Sin música]
A sant Roc Collell, Sebastià OCPC/M01-0953 +5=0=0+3-1-2-2
A un plà en fan ballades al Pla de Sant Francesc Burniol, Dolors OCPC/M01-0609 +4+3=0-3+1+2+2-2
A uns plans fan ballades als plans de Sant Francesc Orrit, Margarida OCPC/M01-0611 +4-2-2=0+4-2
A vint i vuit de maig començo a cantar-ne una cançó Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0720 +2+2+1=0+4-4-3-2
Aci a la vora del mar Sala, Maria OCPC/M01-0869 =0=0=0=0+2+2=0+1+2-2=0-1
Ací dalt del Paradís Solé, Ramona OCPC/M01-0433 =0+5=0+2=0+2-2
Adeu serena de la nit Orrit, Margarida OCPC/M01-0982 =0=0+5=0-1+1+2
Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0760 [Sin música]

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 23 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/12722