Source navigation:
Piece navigation:


Gloses de quant en Josep Vivó va començá a tremolar i d'el treball qui li costava alimentarsé.

Incipit de text: 
A Jesús primerament m'encoman per fer bona obra
ID de la peça: 
C41-10
Tipus de peça: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Gènere: 
Observacions: 

"I.

A Jesús primerament
m'encoman per fer bona obra;
que qui vol fer bona prova
que faci bon fonament;
y aixi donaré entent
com camp, dençá som un pobre.

II.

Deu m'ha llevades ses mans
i lo meu guany es tan poc,
que'he d'aná de lloc en lloc
per da pa an es meus infants;
si voleu sebre quants:
dues fies, quatre al·lots.

III.

Jo me solia enquietá
quant comnsi a aná empenyat;
ja que Deu m'ho ha enviat,
vengui de sa seva ma;
que no ha errat ni pot errá
una tant suma Bontat.

IV.

He agut de mudá de cant
des que no puc treballá;
molt m'ha de costá campá
sa vida, d'aquí en devant;
que tenc qui ana mendicant,
per el mon, un troç de pa.

V.

Per campá sempre fis
i res no puc descubrí;
quant peus qui he de viure així
tenc ses llágrimes a es uis.
M'espant com es cor no (cruix?)
no més de sentir-lo dí.

VI.

Per temps he tingudes mans,
i ara no puc traballá.
¿Com es posible campá
amb una casa d'infants?
Perque en tenc jo no sé quants
qui, sempre em demanen pa.

VII.

Mentres he tingudes mans
sa gent me tractava be;
ara faig tant de papá
com dius de l'iglesia es cant;
ademés que tenc infant
a mantenir i mullé.

VIII.

Mentres ses mans he tingut
molta gent m'escometia,
i ara no em donen bon dia;
em veurem tothom es mut.
Per assó es que vaig perdut;
creis que no sé qué faria.

IX.

Molts me diuen i es ben ve
que es remei es sa paciencia;
jo trop que'es mala sentencia
no tenint es ventre ple.
Jo no som d'aquest pané
d'haver de está a la inclemencia.

X.

No me trobaré en descuit
a mí ninguna persona;
sa paciencia sempre es bona
mesclada en senyals de vuit;
emperó amb es ventre buit
no pot durá gaire estona.

XI.

"Venturosos sereu i pobres":
Això Cristo ja ho va dí;
perque a l'hora del morí
Ell no vol doblés ni sobres,
sino que vol bones obres:
tal m'en  aprengués a mí.

XII.

De cercar un troç de pa
jo no em serie dificultós;
Cristo, un Rey tan poderós,
p'ensenyarmos hi va aná,
i diu que provebirá
a tots els benefactors.

XIII.

A la Verge del Roser
vui tení devoció,
perque supliqui al Senyor
qu'em doni lo qué em mesté,
i lo que sap que convé
per la nostra salvació.

XIV.

Si he duit es comú tort,
encaminaumé, Senyora,
i siuamé intercesora
a la hora de la mort.
A fi que arribi a bon port
tenintvos per protectora.
"

Autor/a de l’entrada: 
Investigador/a: 

Com citar

Jordi Orell Villalonga, "Gloses de quant en Josep Vivó va començá a tremolar i d'el treball qui li costava alimentarsé.", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/ca/piece/33425