Source navigation:
Piece navigation:


Z1922 Cançoner Higini Anglès

Año: 
1922
Observaciones: 

Estem en procés de catalogar i transcriure les més de 3000 peces de tradició oral recollides per Higini Anglès que es conserven al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC a Barcelona. Hem començat amb el repertori recollit a la Missió 1 (1922) de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), projecte impulsat pel mecenatge de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que va reunir la col·lecció més important que existeix de cançons tradicionals catalanes. En la Missió 1 (1922), Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir 1255 peces (unes 300 sense música) procedents de les comarques del Berguedà (Barcelona) i el Solsonès (Lleida). Aquestes missions de l'OCPC, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual, Higini Anglès, havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure més abaix l'arxiu PDF amb la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Les transcripcions musicals que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3), que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29), i del cançoner d'Higini Anglès que es conserva al Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. Atès les restriccions que els dipositaris de l'OCPC posen sobre aquests materials, no hem inclòs tot el text de cada peça —que Pere Bohigas va copiar en una fitxa separada de la fitxa amb la melodia—, si no només presentem la transcripció de la melodia i del text que apareix sota la música que va recollir Higini Anglès; esperem que en el futur un altre projecte que compti amb el suport institucional i econòmic necessaris pugui portar a terme una edició crítica, completa de l'OCPC. Hem adoptat la numeració original de les peces de la Missió 1 de l'OCPC (de la 1 a la 1255) per tal de facilitar la futura comparació amb diverses versions d'una mateixa peça (sense numerar) que es puguin trobar en altres col·leccions, com la del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC, o en altres missions de la mateixa OCPC. Des del 2018 l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant el projecte Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, col·laboradors Jordi Ballester i Emili Ros-Fàbregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], ens ajuda (del Projecte s'assignen 1000€ anuals per a una beca/contracte) per portar a terme la catalogació d'aquest Cançoner Higini Anglès.

Agraïm al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) la seva col·laboració en el disseny i implementació de la fitxa amb la transcripció de cada melodia en LilyPond, així com en la creació de scripts per traduir aquesta codificació a altres formats (com els MIDIs que s'inclouen, entre d'altres) que permetran en el futur l'anàlisi de big data musical en el context d'aquesta plataforma del Fons de Música Tradicional IMF-CSIC; aquesta tasca forma part de la seva activitat com a investigador del Projecte R + D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de les humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emili Ros-Fàbregas i María Gembero-Ustárroz).

 

Estamos en proceso de catalogar y transcribir las más de 3000 piezas recogidas por Higini Anglès que se conservan en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC en Barcelona. Hemos empezado por el repertorio recogido para la Misión 1 (1922) de la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), proyecto impulsado por el mecenazgo de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) que reunió la colección más importante que existe de canciones tradicionales catalanas.  En la Misión 1 (1922), Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron 1255 piezas (unas 300 sin música) procedentes de las comarcas del Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Estas misiones de la OCPC, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las misiones del CSIC (1944-1960) que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase más abajo el archivo PDF con la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

Las transcripciones musicales que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3), que se encuentran en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29), y del cancionero de Higini Anglès que se conserva en el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Debido a las restricciones que los depositarios de l'OCPC ponen sobre estos materiales, no hemos incluido todo el texto de cada pieza —que Pere Bohigas copió en una ficha separada de la ficha de la melodía—, si no que solo presentamos la transcripción de la melodía y el texto que aparece bajo la música recogidos por Higini Anglès; esperamos que en el futuro otro proyecto que cuente con los apoyos institucional y económico necesarios pueda llevar a cabo una edición crítica completa de la OCPC. Hemos adoptado la numeración original de las piezas de la Misión 1 de la OCPC (de la 1 a la 1255) para facilitar la futura comparación con diversas versiones de una misma pieza (sin numerar) que puedan encontrarse en otras colecciones, como la del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, o en otras misiones de la propia OCPC. Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], nos ayuda (del Proyecto se asignan 1000€ anuales para una beca/contrato) para catalogar este Cançoner Higini Anglès. 

Agradecemos al Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) su colaboración en el diseño e implementación de la ficha con la transcripción de cada melodía en LilyPond, así como en la creación de scripts para traducir esa codificación a otros formatos (como los MIDIs que se incluyen, entre otros) que permitirán en el futuro el análisis de big data musical en el contexto de esta plataforma del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC; dicha labor forma parte de su actividad como investigador del Proyecto I+D "Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales" (HAR2016-75371-P; Ministerio de Ciencia e Innovación; IPs: Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustárroz).

 

We are in the process of cataloguing and transcribing more than 3000 pieces of oral tradition collected by Higini Anglès preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC in Barcelona. We have started with the repertory collected for Mission 1 (1922) of the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC; 1922-1936), project undertaken thanks to the patronage of Rafael Patxot i Jubert (1872-1964) which gathered the most important collection of Catalan traditional songs.  In Mission 1 (1922), Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting 1255 pieces (some 300 without music) from the regions of Berguedà (Barcelona) and Solsonès (Lleida). These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology (now IMF-CSIC), whose first director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see below the PDF file with the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258. 

The transcriptions presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3), found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona; E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29), and Anglès's transcriptions preserved at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  Owing to the restrictions imposed on these materials by the depositaries of the OCPC, we have not included the complete text of each piece, which Pere Bohigas copied separatedly; we present only the transcription of the melody and text underlay collected by Anglès; we hope that in the future another project with the needed institutional and economic support will be able to undertake a complete critical edition of the OCPC. We have adopted the original numbering of the pieces in Mission 1 of the OCPC (from 1 to 1255) to facilitate future comparisons with diverse versions of any given piece (without number) which could be found  in other collections, such as the one at the Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, or in other missions of the OCPC.  Since 2018, the Institut d'Estudis Catalans, through the project Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, collaborators Jordi Ballester and Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], helps us (from the Project 1000€ per year are assigned to a scholarship/contract) to catalog this Cançoner Higini Anglès.

We thank Dr. Antonio Pardo-Cayuela (Universidad de Murcia) for his collaboration in the design and implementation of the sheet with the transcription of each melody in LilyPond, as well as in the creation of scripts to translate that encoding into other formats (such as the included MIDI files, among others), which will make possible the analysis of musical big data in the future, in the context of this Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC platform; this work is part of his activity as a researcher of the R&D Project "Hispanic Polyphony and Music of Oral Tradition in the Age of Digital Humanities" (HAR2016-75371-P; Spanish Ministry of Science and Innovation; IPs: Emilio Ros-Fábregas and María Gembero-Ustárroz).

Localidad: 
Otros documentos: 

Lista de piezas

Muestra 1 - 100 de 1080 piezas.
Título Informante ID de la piezasort descending Íncipit musical
Les germanes captives Prat(s), Josep OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Rotxès, Joan OCPC/M01-0017 [Sin música]
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7
Retorn del cavaller (6). Quant jo n'era petitet Orrit, Margarida OCPC/M01-0018bis +3+2+2+3-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (7). A la batalla del rei Coll, Joan OCPC/M01-0019 +3-3+3+2=0-4-1=0+3-3+3+2=0-4-1
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Retorn del cavaller (9). Quant jo n´era petitet Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0021 +4-4+2+3=0-1-4+4-4+2
A la campanya minyons Foix Postils, Dolors (a) Canaleta, Postils, Concepció OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
A la campanya minyons Prat(s), Josep OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
A la guerra del rei Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
Quan jo n'era petitet Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0025bis +4-4+2=0-2+4-4+4
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
Una cançoneta nova Coll, Dolors OCPC/M01-0027 [Sin música]
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 [Sin música]
Mare jo si'n soc tornat Orriols, Cecilia OCPC/M01-0030 [Sin música]
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
Cullint violes i flors Torà, Mercè OCPC/M01-0032 +5+2+1-1-2-2-3+5
Mare a la guerra del rei Clotet, Josep OCPC/M01-0033 +2+2+3+2-2-2-1=0+1
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
Quan jo n'era petiteta Solà, Carme OCPC/M01-0035 =0+5+3+4-2-2-1+1-1
Si pretens ser molinera Parera, Mercè OCPC/M01-0036 -1-2-2+2+2-2-2+5-1
Ai Roseta agraciada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0037 =0+5-2+4-2=0-2-3+5
Eixes botines que portes Orriols, Maria OCPC/M01-0038 -3+3=0+5+2-2-1-4+2
Unes coples noves Coll, Maria OCPC/M01-0039 =0+5+2-2-1-4+2+1-1-2
Unes coples noves Balaguer, Francisca OCPC/M01-0039bis [Sin música]
Unes coples noves Solé, Dolors OCPC/M01-0040 =0-1+1+2+3-1-4+2-3+1
Unes coples noves Orriols, Cecilia OCPC/M01-0041 +5+4=0-2+3-1-2-2+2
Anem-se'n Josep Vilardell, Maria OCPC/M01-0042 +5+3-1+3-2-3+2-3+1
Deixem nostres cases Capdevila, Maria OCPC/M01-0043 =0+3-3-4=0+4=0+1-3
Coples s'han dictades Ribera, Rita (1870-1958) OCPC/M01-0044 +5-1+1+2+3-3-2+2-3
Portal de Betlem Foix Postils, Dolors (a) Canaleta OCPC/M01-0045 =0+2=0+2-2-2=0+2=0
Dijous de la Cena Orriols, Maria OCPC/M01-0046 +5+4-2=0-2-5+5=0+2
Portal de Betlem Sangrà, Mercè OCPC/M01-0047 +5=0+4-2-2-5+5=0+2
Portal de Betlem Marsinyach, Rita OCPC/M01-0048 +5=0+2+2-2+3-3-2-1
Portal de Betlem Serra, Magdalena (a) Corrull OCPC/M01-0049 +5=0+2+2+1-1-2-2+4
La nit de la cena Orrit, Margarida OCPC/M01-0050 =0+5+2-2-5+2+2+1-3
Portal de Betlem Balletbó, Maria OCPC/M01-0051 +5=0+3-1-2-5+5+3-1
Dijous de la Cena Freixa(s), Jaume (Mossèn) OCPC/M01-0052 +5+4=0-2-2-5+5=0+2
Vila de Ripoll Rossinyol, Joan OCPC/M01-0053 =0+5+4+1+2+2+2+1-3
Al punt de la mitja nit Francàs, Josep OCPC/M01-0054 =0=0=0=0+4+3+4=0+3
Pastorets d'Urgell Foix Postils, Margarida OCPC/M01-0055 =0=0=0+5-2+2+2+1-1
El mal ric Sangrà, Mercè OCPC/M01-0056 -2-1+3=0=0+2-2=0-2
D'aquest pa Coll, Maria OCPC/M01-0057 +1+2-2+4-2-2-1=0+1
Lo pobret Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0058 +5+4-2-2-1=0-2+2+1
El mal ric Parera, Mercè OCPC/M01-0058bis [Sin música]
Que baixi més avall Foix Postils, Margarida OCPC/M01-0058ter [Sin música]
A l'espai d'una hora i mitja Costa, Dolors OCPC/M01-0059 +5-5-2-1+1+4-2=0+5
Angel de la Guarda Noguera, Consol OCPC/M01-0060 =0+5-3+2-4+2+2-2-2-3
A l'hostal de la Pera Solà, Maria OCPC/M01-0061 =0=0+3+2+2+5-2-3
A l'hostal de la Peira Orrit, Margarida OCPC/M01-0062 =0+2+1+2+2+3-2-1
A l'hostal de la Peira Guitart, Josep OCPC/M01-0062bis =0+5=0=0+2-2-1-2-2=0=0
Ai adéu cara bonica. Un matí la'n vaig trobar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0063 =0=0-5+2+1+2-5
Ai adéu cara bonica. Ací dalt de la montanya Coll, Maria OCPC/M01-0064 =0=0-5+2+2+1-5
Ai adéu cara bonica. Un dia l'encontro sola Balletbó, Maria OCPC/M01-0065 +2+2+1-1-2+2-7
Ai adéu cara bonica. Un matí jo l'encontrava Cortina, Joan OCPC/M01-0066 =0=0-5+2+2+1-1+1
Als consols de Josa. Jo'n tenia un gat de la cua roja Serra, Marcelina OCPC/M01-0067 =0=0=0+5+4+3=0=0-2-3+2
Visita a Barcelona. Ara cap a mes velleses Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0068 +2+1=0-1+1+2=0
Antes de combregar Xandri, Maria, Xandri, Mercè OCPC/M01-0069 +2+2+1=0=0-5
Antes de combregar Roca, Maria OCPC/M01-0069bis +1=0=0+4+3
El lladre famós. N'es fill d'un bon pare Balletbó, Maria OCPC/M01-0070 =0+3+2+2=0-7=0+3+2
El lladre famós. Una cançoneta cantaria Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0071 +5=0+2-2-1-2=0+5=0-1
A la vila de Caldes Campà, Miquel (a) El cec Pajenta OCPC/M01-0072 =0=0=0+2+5-4-1-2
La vila de Caldes Prat(s), Josep OCPC/M01-0073 +5-2+4-2-2-3
El Pelegrí. Una matinada fresca Orriols, Cecilia OCPC/M01-0074 +5+2+3-2-1=0-2
Les presumides. El dia de la festa Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0075 +5=0=0+4-2-2
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
Principi de la setmana me'n poso a festejar Solà, Carme OCPC/M01-0077 +4+3-2-1-2-2=0
Principi de setmana me'n poso a festejar Canudes, Josep, Francàs, Francisco OCPC/M01-0078 =0=0+1+2-3=0
Al cap de vint anys me poso a festejar Casals, Carme OCPC/M01-0079 +3+2=0-2-3+3=0+2+2-4
Principi de setmana me'n poso a festejar Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0080 =0=0+2+3-2-3+5=0=0+2-2-2
Principi de setmana me'n poso a festejar Rossinyol, Joan OCPC/M01-0081 =0=0+3+2-2-3+1-1=0
A la voreta del mar Cavall, Mercè, Llorens, Sofia OCPC/M01-0082 =0-1-4+4+3-1+1
A les dotze de la nit ja li arriba una carta Augé / Auger, Dolors OCPC/M01-0083 +5-5+5+2+2-4
Aucellets de vora'l mar si canten Monegal, Dolors OCPC/M01-0084 +5-1-4+4+3-3+1
Passant per la vora del mar Noguera, Consol OCPC/M01-0084bis [Sin música]
Deix està la mosca Balletbó, Agustina OCPC/M01-0085 =0=0=0-2-1-4=0
Qui matarà la mosca be'n serà l'aranya Cavall, Mercè OCPC/M01-0086 +2-2-3+1+2=0
Sola està la mosca sola soy llogada Besora, Dolors OCPC/M01-0087 =0=0+2-2-3-2+2
Qui matarà la mosca ben serà l'aranya Vilarrasa, Josep OCPC/M01-0088 +3=0=0=0=0-3+5=0=0+2-2-2
El bon cassador Serra, Marcelina OCPC/M01-0089 +2+2=0=0=0=0-4
El bon cassador Balletbó, Maria, Balletbó, Agustina OCPC/M01-0090 +4+3=0=0=0=0-3

Cómo citar

Emilio Ros-Fábregas, Josep Mª Codina Fibla, Daniel González Cahmi, Andrea López Conde, Ascensión Mazuela-Anguita, Antonio Pardo-Cayuela, Andrea Puentes-Blanco, Laia Queralt Martí, Mariona Reixach, José Valderrama Cabanas, "Z1922 Cançoner Higini Anglès", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 28 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/es/source/12722