Genre >

Glosa

Remarks:

List of pieces

Displaying 1 - 52 of 52 pieces.
Title Text incipit Music incipit Location (official) Source
A deu anys continuá a aná a escola cada dia A deu anys continuá a aná a escola cada dia CONCURSO C41
A jo, com més gran de edat em tocava començá A jo, com més gran de edat em tocava començá CONCURSO C41
Bona volada té es tort si es vent no li bat ses ales Bona volada té es tort si es vent no li bat ses ales CONCURSO C41
De Gracia un mort fugí De Gracia un mort fugí i s'en aná cap al Toro. CONCURSO C41
Devall un arbre a redossa / Moet ni agrada sa cançó Devall un arbre a redossa, ¿saps que hi fa de bon está? CONCURSO C41
Ella es xeca dematí i surt tota pentinada Ella es xeca dematí i surt tota pentinada CONCURSO C41
Els capvespres amb la fresca Els capvespres amb la fresca vostés van a pasetjá CONCURSO C41
En que visquesiu cent anys per el mon recorregut En que visquesiu cent anys per el mon recorregut CONCURSO C41
Enguany a Llibertó Nou Enguany a Llibertó Nou es conrá será de bades CONCURSO C41
Entre es sol i sa lluna Entre es sol i sa lluna s'has escripsat un estel CONCURSO C41
Es dia set de gené a Mahó em vaig encontrá Es dia set de gené a Mahó em vaig encontrá CONCURSO C41
Es Dijous Sant de la Cena Es Dijous Sant de la Cena, Crist sacrificà un anyell CONCURSO C41
Es meu cap sempre cavila —supós que ho considerau— Es meu cap sempre cavila —supós que ho considerau— CONCURSO C41
Es missatge que tenia no era pagat a cap preu Es missatge que tenia no era pagat a cap preu CONCURSO C41
Es qui diu: jo som estat, ja no fa ninún papé Es qui diu: jo som estat, ja no fa ninún papé CONCURSO C41
Escoltau, Mestre Vivó Escoltau, Mestre Vivó: una mercè m'hau de fe CONCURSO C41
Esvertencia a una fadrina Ma fia ¿que vas a fe tanta estona an es portal? CONCURSO C41
Gloses A Deu demán poesias, llengo i enteniment CONCURSO C41
Gloses d'una viuda qui cercá un homo per matà es porc Jo em vui posa una estona a discorre un petit CONCURSO C41
Gloses de quant en Josep Vivó va començá a tremolar i d'el treball qui li costava alimentarsé. A Jesús primerament m'encoman per fer bona obra CONCURSO C41
Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou CONCURSO C41
Jo acostum an a fumá Jo acostum an a fumá si no tenc foc endre un misto CONCURSO C41
Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments CONCURSO C41
Jo sé escriure sensa tinta Jo sé escriure sensa tinta; fe nombres sensa nombrá CONCURSO C41
L'amo, Deu mos do bon dia L'amo, Deu mos do bon dia. M'haureu d'afegí an es troç, CONCURSO C41
L'amo, jo n'estic caixós d'es misatge que teniu L'amo, jo n'estic caixós d'es misatge que teniu CONCURSO C41
Mai hau de voler pastá abans d'es llevat ser tou Mai hau de voler pastá abans d'es llevat ser tou CONCURSO C41
Mestre Fastret escoltau Mestre fastret escoltau, vos qui sou un homo entès CONCURSO C41
Mestre martí, vos sou "Magre" Mestre martí, vos sou "Magre" i jo som en "Pera Vei" CONCURSO C41
Mil vegades cada dia Mil vegades cada dia pens amb sa qui em va criá CONCURSO C41
No et burlis d'un esgarrat No et burlis d'un esgarrat coix qui no pot caminá: CONCURSO C41
Obligacions d'es casats Sa primera obligació que li toca a un casat CONCURSO C41
Per un doblé sols no val Per un doblé sols no val qu'es demostri pagadó; CONCURSO C41
S'avia, lo que jo voldria que maldasiu escoltá S'avia, lo que jo voldria que maldasiu escoltá CONCURSO C41
Ses dotze hores (dudosa como glosa En sentí toca una hora, bon amó i no hos he vista CONCURSO C41
Ses figueres de Llibertó P'es canal de Llibertó, en temps de ses figues flos CONCURSO C41
Ses gloses d'es pa Vos qui vos deix Toni Orfila, feis es favor d'escoltá CONCURSO C41
Si un homo pogués torná an el mon dues vegades Si un homo pogués torná an el mon dues vegades CONCURSO C41
Som un pobre i vaig llogat Som un pobre i vaig llogat, i de misatje en duc trenc CONCURSO C41
Tu partirás es dilluns, jo devés mitjan setmana Tu partirás es dilluns, jo devés mitjan setmana CONCURSO C41
Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré CONCURSO C41
Un fumadó ha menesté Un fumadó ha menesté: pipa, bossa i broquet CONCURSO C41
Un homo a vuitanta anys Un homo a vuitanta anys ja ha acabat s'alegria CONCURSO C41
Un pagés cassdó Un pagés se resolgué de comprarse un fusell CONCURSO C41
Un Sant Miquel a Nadal Un Sant Miquel a Nadal amb un pagés vaig está CONCURSO C41
Una glosa te vui fé Una glosa te vui fé a qui be se la mereix CONCURSO C41
Vos que serieu sa fia de Mestre Josep Vivó —¿Vos que serieu sa fia de Mestre Josep Vivó CONCURSO C41
Vos qui an aquest lloc estau Vos qui an aquest lloc estau CONCURSO C41
Vos qui os xicau dematí Vos qui os xicau dematí, per fer feina tot lo dia CONCURSO C41
Vostes qui per fe un sermó tenen es llibre devant Vostes qui per fe un sermó tenen es llibre devant CONCURSO C41
¿Mestre nou de Barcelona ha vingut per ensenyar? ¿Mestre nou de Barcelona ha vingut per ensenyar? CONCURSO C41
¿Tant raro ho trobau que de rainé em faici payés? ¿Tant raro ho trobau que de rainé em faici payés? CONCURSO C41

How to cite

"Glosa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 16 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/7348