Journal >

Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak / Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca

Bibliography

Displaying 1 - 2 of 2

Details

Journal volume and issue: 
XXVII
Range of pages: 
89-90
Subject location: 
Type of publication: 
Language of the publication: 
1892

Details

Journal volume and issue: 
XXII/1
Range of pages: 
269-272
Subject location: 
Type of publication: 
Language of the publication: 
1890

How to cite

"Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak / Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 15 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/7823