Source navigation:
Piece navigation:


Un pagés cassdó

Text incipit: 
Un pagés se resolgué de comprarse un fusell
Source: 
Piece ID: 
C41-53
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Location (official): 
Remarks: 

"I.
Un pagés se resolgué
de comprarse un fusell,
per tirá a colque usell
an es cas que vingués ve;
i es contes que li va fe
per da aliment an es cos,
que era un gran profit per ell.

II.
Si a cas l'arrib a comprá
An aquesta carabina,
mes profit me podrá da
que s'usiná i sa marina;
que un pagès tant com tamina;
sens perdre temps pot tirà.

III.
Un dia determiná
de provà s'arma de foc.
S'en va passejant p'es lloc,
com qui cerqui bestiá;
un animal veu posa:
-¡Cap de casai! s'hi fos prop.

IV.
Pren per baix d'una paret
per anarli a tirá,
sensa capell ni barret,
descalç com qui va a robà.
¡Si l'hi arrib an es dret!
¡Quina tombessa darà!

V.
-Deu meu, donaume coratje,
per matá aquest animal,
que avui es groç es jornal
prou, per paga un missatge.
No trauré tant d'es formatge
que enguany trauré d'es Rafal.

VI.
Encara no era a ti
i de tant en tant apuntava;
s'animal posat estava,
sensa parlà de fugí:
jo crec qu'ell no se pensava
que hagués de tirá a feri.

VII.
Li torna apuntá es canó,
així com via fent antes;
de figues ni fa unes quantes,
después li preu es fugó;
jo supos que no en du tantes
dins es pané a cá es senyó.

VIII.
A la fi li apunta i preu;
ja el te cap avall de s'abre.
¡Ell es més groç qu'una cabre!
¡Quin jurnal qu'hi guanyarem!
¡Assó es es gust! i ho acaba
es porè teni arma y sabrén.

IX.
Amb es misatge l'envia a Mahó:
-Dul a sa plaça; el vendrán;
i d'es doblés qu'em darán
vui ferne part a es senyó.
Ses senyores qui dirán:
-¡L'amo nostro es cassadó!

X.
Assó gran honor me ferá:
partis-me es doblés de cassa.
I ara qui ja sabré a sa plaça,
cada dia n'hi haurá.
Que no es ribin a queixá
que mestost n'hi envi massa.

XI.
Es diumenge venidó
com van anar-hi a cobrá,
al punt li van demaná:
-¿Que sou vos es cassadó?
No mos torneu enviá
cosa d'aquesta a Mahó.

XII.
Es sa primera resposta
que a la cara van fer-li:
-Per verló de tirá aquí,
ja el poreu tirà a cá vostra.
¿Vos que el vau enviá aposta
per emburlarvos de mí?

XIII.
L'amo quedá entremudat,
Pensant cobrá un dineral.
¡Malait sia s'animal!
¡Ni sols l'han aprofitat!
Qui quansevol gineral
s'el podia haver menjat.

XIV.
Aquella gent van compendre
qu'ell s'en volia emburlá
-L'amo, ¿sabeu quantes n'hi ha?
¡Si no ho sabeu n'hau d'apendre!
¿An a qui hau vist enviá
xurics a Mahó per vendre?

XV.
Al instant torná partí,
malaint i flestomant:
-Altre cosa ja no plang
si no es es temps i es tí.
¿Mai més me sentiràn di
qu'un pagès guanyi cassant."

Submission’s author: 

How to cite

Jordi Orell Villalonga, "Un pagés cassdó", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/33501