List of pieces

Info

Pieces in this database can be searched by:
a) text incipit and/or words in the title;
b) content of all the pieces in a particular Misión or Concurso;
c) language of pieces;
d) the number of identification (ID) of the piece;
e) musical genre (genres have been grouped in three large categories: "canto", "canto y baile" and "música instrumental"; see also "Genres" in the main menu);
f) location (see also "Locations" in the main menu); and
g) music incipit (first notes of the piece).
The search can combine several options.
The numeric music incipit we have created represents the intervals between the first few notes of a piece, indicating whether the interval is ascending (+), descending (-), or represents a repeated note (=0); the number corresponds to the number of semitones (C-D is +2). For instance, the music incipit F-A-C-D-F-D can be searched through its equivalent numeric incipit: +4+3+2+3-3. This simple system helps to identify identical melodies transposed to different tonalities and/or with different texts, as well as to distinguish between different musical versions of pieces with identical text; for instance, this incipit +4+3+2+3-3 helped identify two instances of the same melody, one without text starting on F and the other with text starting on D. We are also working on a search tool with music notation and/or with a keyboard, but that will have to wait.
Recently we have incorporated the option “Audiovisuales” to search those pieces to which we have added audio or video files and/or links to YouTube or other websites with related audiovisual materials; this is an aspect of the project which we are still developing.

Displaying 1 - 50 of 57 pieces.
Title / Incipits / Genre Location Informant Piece ID Audio
A deu anys continuá a aná a escola cada dia (A deu anys continuá a aná a escola cada dia)
Recitado, Glosa
Biel (a) "Col" CONCURSO C41
C41-34
A escola em van ensenyá quinze castes de lletgi (A escola em van ensenyá quinze castes de lletgi)

Biel (a) "Col" CONCURSO C41
C41-35
A jo, com més gran de edat em tocava començá (A jo, com més gran de edat em tocava començá)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917), Climent, (En) CONCURSO C41
C41-38
Bona volada té es tort si es vent no li bat ses ales (Bona volada té es tort si es vent no li bat ses ales)
Recitado, Glosa
(a) "Es Tort d'Alahó" [Alaior] CONCURSO C41
C41-32
De Gracia un mort fugí (De Gracia un mort fugí i s'en aná cap al Toro.)
Recitado, Glosa
Pauleta, Pera [Pere] CONCURSO C41
C41-33
Devall un arbre a redossa / Moet ni agrada sa cançó (Devall un arbre a redossa, ¿saps que hi fa de bon está?)
Recitado, Glosa
Tòfol [Cristòfol] (a) "Baga", Sebastià (a) "Parreta" CONCURSO C41
C41-36
Ella es xeca dematí i surt tota pentinada (Ella es xeca dematí i surt tota pentinada)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-46
Els capvespres amb la fresca (Els capvespres amb la fresca vostés van a pasetjá)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-06
En que visquesiu cent anys per el mon recorregut (En que visquesiu cent anys per el mon recorregut)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-19
Enguany a Llibertó Nou (Enguany a Llibertó Nou es conrá será de bades)
Recitado, Glosa
Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" CONCURSO C41
C41-11
Entre es sol i sa lluna (Entre es sol i sa lluna s'has escripsat un estel)
Recitado, Glosa
(a) "es Mallorquí", (a) "la Verònica" CONCURSO C41
C41-43
Es dia set de gené a Mahó em vaig encontrá (Es dia set de gené a Mahó em vaig encontrá)
- Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos, Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-49
Es Dijous Sant de la Cena (Es Dijous Sant de la Cena, Crist sacrificà un anyell)
- Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos, Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-01
Es meu cap sempre cavila —supós que ho considerau— (Es meu cap sempre cavila —supós que ho considerau—)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-20
Es missatge que tenia no era pagat a cap preu (Es missatge que tenia no era pagat a cap preu)
Recitado, Glosa
Llorens [Llorenç] (a) "de Son Pons" [Ponç] CONCURSO C41
C41-28
Es qui diu: jo som estat, ja no fa ninún papé (Es qui diu: jo som estat, ja no fa ninún papé)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-50
Escoltau, Mestre Vivó (Escoltau, Mestre Vivó: una mercè m'hau de fe)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-04
Esvertencia a una fadrina (Ma fia ¿que vas a fe tanta estona an es portal?)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-56
Gloses (A Deu demán poesias, llengo i enteniment)
Recitado, Glosa
Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) CONCURSO C41
C41-15
Gloses d'una viuda qui cercá un homo per matà es porc (Jo em vui posa una estona a discorre un petit)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-54
Gloses de la mort y passió (A un temps nous arribats que no guian les rabons)
- Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-57
Gloses de quant en Josep Vivó va començá a tremolar i d'el treball qui li costava alimentarsé. (A Jesús primerament m'encoman per fer bona obra)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-10
Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou (Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca), Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" CONCURSO C41
C41-37
Jo acostum an a fumá (Jo acostum an a fumá si no tenc foc endre un misto)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-21
Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments (Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments)
Recitado, Glosa
Ramonet (a) "d'Alahó" [Alaior] CONCURSO C41
C41-29
Jo sé escriure sensa tinta (Jo sé escriure sensa tinta; fe nombres sensa nombrá)
Recitado, Glosa
Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar], Bià [Sebastià] (a) "es Cego" CONCURSO C41
C41-42
L'amo, Deu mos do bon dia (L'amo, Deu mos do bon dia. M'haureu d'afegí an es troç,)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-03
L'amo, jo n'estic caixós d'es misatge que teniu (L'amo, jo n'estic caixós d'es misatge que teniu)
Recitado, Glosa
Llorens [Llorenç] (a) "de Son Pons" [Ponç] CONCURSO C41
C41-27
Mai hau de voler pastá abans d'es llevat ser tou (Mai hau de voler pastá abans d'es llevat ser tou)
Recitado, Glosa
Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) CONCURSO C41
C41-14
Mestre Fastret escoltau (Mestre fastret escoltau, vos qui sou un homo entès)
Recitado, Glosa
(a) Fastret, es , Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-44
Mestre martí, vos sou "Magre" (Mestre martí, vos sou "Magre" i jo som en "Pera Vei")
- Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos, Recitado, Glosa
Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó", Martí (a) "Magre" CONCURSO C41
C41-40
Mil vegades cada dia (Mil vegades cada dia pens amb sa qui em va criá)
Recitado, Glosa
Juan (a) "n'Alianó" CONCURSO C41
C41-22
No et burlis d'un esgarrat (No et burlis d'un esgarrat coix qui no pot caminá:)
Recitado, Glosa
Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar] CONCURSO C41
C41-26
Obligacions d'es casats (Sa primera obligació que li toca a un casat)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-52
Per un doblé sols no val (Per un doblé sols no val qu'es demostri pagadó;)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-05
Qualsevol qui considera no el sentireu desjeotá (Qualsevol qui considera no el sentireu desjeotá)

Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar] CONCURSO C41
C41-25
S'avia, lo que jo voldria que maldasiu escoltá (S'avia, lo que jo voldria que maldasiu escoltá)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-17
Ses dotze hores (dudosa como glosa (En sentí toca una hora, bon amó i no hos he vista)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-55
Ses figueres de Llibertó (P'es canal de Llibertó, en temps de ses figues flos)
Recitado, Glosa
Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" CONCURSO C41
C41-13
Ses gloses d'es pa (Vos qui vos deix Toni Orfila, feis es favor d'escoltá)
Recitado, Glosa
Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) CONCURSO C41
C41-51
Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells (Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells)

Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-45
Si un homo pogués torná an el mon dues vegades (Si un homo pogués torná an el mon dues vegades)
Recitado, Glosa
Juan (a) "n'Alianó" CONCURSO C41
C41-23
Si; jo som sa seva fia (—Si, jo som sa seva fia, i al defensaré si pert)

Vivó i Miret, Paula (1758-1852) CONCURSO C41
C41-08
Som un pobre i vaig llogat (Som un pobre i vaig llogat, i de misatje en duc trenc)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-16
Tu partirás es dilluns, jo devés mitjan setmana (Tu partirás es dilluns, jo devés mitjan setmana)
Recitado, Glosa
Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) CONCURSO C41
C41-18
Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré (Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré)
Recitado, Glosa
Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar], Anónimo (Mallorca) CONCURSO C41
C41-41
Un fumadó ha menesté (Un fumadó ha menesté: pipa, bossa i broquet)
Recitado, Glosa
Anónimo (Menorca) CONCURSO C41
C41-47
Un homo a vuitanta anys (Un homo a vuitanta anys ja ha acabat s'alegria)
Recitado, Glosa
Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) CONCURSO C41
C41-09
Un pagés cassdó (Un pagés se resolgué de comprarse un fusell)
Recitado, Glosa
Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" CONCURSO C41
C41-53
Un Sant Miquel a Nadal (Un Sant Miquel a Nadal amb un pagés vaig está)
Recitado, Glosa
Seguí, Mateu (a) "de Binifadet" CONCURSO C41
C41-24

Pages