Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C52a

Year: 
1949
No. of pieces: 
100
Physical description: 

Cuaderno de espiral  “BLOC NOTAS” con el siguiente título: “Concurs Infantil. Cançons de Ciutadella replegades per Josepa Mª Bosch i Mesquida (13 anys) baix la direcció de son pare Andreu Bosch i Anglada, Mestre Nacional. Ciutadella, 1949”. Contiene los textos de 100 canciones distribuidas en  4 secciones: 1) "Cançons de fiets petits" [Canciones de niños pequeños: C52a-001--C52a-012]; 2) "Cançons de porquejades" [Canciones de la matanza del cerdo: C52a-013--C52a-029]; 3) "Cançons d'al·lots" [Canciones de muchachos: C52a-030--C52a-037]; 4) "Cançons de Nadal" [Canciones de Navidad: C52a-038--C52a-047]; 5) "Cançons nominals" [Canciones de nombres: C52a-048--C52a-061]; 6)"Glosat" [Glosas: C52a-062--073]; 7)"Varies" [Varias: C54a-074--100].

Al inicio de cada sección hay un comentario; véase la primera pieza de cada sección. La Introducción al principio del cuaderno dice lo siguiente:

"Ciutadella canta en pla, ses seues cançons. Canta la mare, per adormir els seus fiets petits qui dormen dins el braç; canten els al·lots quant jugan p'es carré; canten els homos es glosat d'un dia de porquejades. I amb sa nostra llengu, antiga i tradicional, passam de pares a fills unes cançnos qui Deu sap qui les va fer, pero que satisfán ses ganes de cantá que sentim dins sa nostra ánima. Jo n'he fet un repleg. N'hi ha moltes mes. Sobre tot de glosat. ¿Qui canta aquestes cançons? Tothom. Jo els he sentides cantá a mo mare; a s'avia, a ses al·lotes qui juguen en jo. Casi totes son cançons vivents, que no han mort, i a ses que tots donen vida. Si no he omplert els desitjos dels organissadors d'aquest concurs, valgui sa bona intenció y mon gran amor a Ciutadella."

El cuaderno está datado en la última hoja: "Ciutadella abril de 1949". 

Collaborating people: 
Submission’s author: 

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Concurso C52a", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/source/24320